Регионална библиотека "Любен Каравелов" Русе, снимка 1

Русенската библиотека е едно от най-старите духовни средища в България.  Създадена е, според общинските регистри, на 11 февруари 1888 г., 10 месеца преди откриването на Софийския университет ( 8 декември 1888 г.).  Така тя се легитимира като съществена част от общонационалния обществен, социален, икономически и културен подем непосредствено след Освобождението, когато членовете на просветното дружество “Дунав” се заемат с учредяването на първата градска обществена библиотека. В чл.1 на Устава на дружеството е записана най-важната точка, а именно: „…да тури основа на една градска библиотека”.

През 1891 г. е назначен първият библиотекар и е взето решение фондът да се комплектува с по 1 екземпляр от заглавие. През същата година е основан Библиотечен комитет, който съществува до 1926 г. От 1895 г. дейността на библиотеката се отчита редовно пред русенската общественост от страниците на „Русенски общински вестник“. Въвежда се първата инвентарна книга, наричана „Общ проверовъчен инвентар“. През 1901 г. библиотеката е преместена в Доходното здание. През 1906 г. започват проучването и подготовката за въвеждане на Десетичната класификация на книгите. През 1913 г. се разработват първите фишови каталози. Поредното преместване на библиотеката е през 1928 г., когато и се предоставят помещения на 2 ет. на сградата на Театъра. Проблемите със сградата на библиотеката ще продължат до 1954 г., когато Общината взема решение библиотеката да бъде преместена в сградата на бившата Търговско-индустриална камара. Това е един от забележителните архитектурни паметници в Русе, построен по проект на арх. Никола Лазаров през 1916 г. за нуждите на първата българска Русенска търговско-индустриална камара. През 70-те години на ХХ век до старото крило е издигнат съвременен комплекс с надстроено книгохранилище. Там сега са разположени Детският отдел и заемната на библиотеката.

В края на 2020 г. библиотечният фонд наброява 627 744 документа. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е депозитна от 1954 година.

Колекцията от старопечатни и редки издания включва възрожденски книги от периода 1806 – 1878 г. В основната си част той е попълнен чрез дарения, като най-голямото е на книжаря Никола Даков – 257 книжни единици. Сред тях са първото издание от 1824 г. на Бероновия „Рибен буквар“, екземпляр от „Кириакодромион“ или „Неделник“ на Софроний Врачански, издаден през 1806 г. в Римник, Румъния и др. Най-старото, съхранявано във фонд „Редки и ценни книги на библиотеката“, издание е „Четвероевангелие“, излязло от печат през 1690 г. в Лвов, Русия.

Библиотеката притежава част от личната библиотека на Захарий Стоянов, 115 тома, подарени на институцията през 1936 година от дъщеря му, Захаринка Стоянова-Громбах.

През 1973 г. роденият в Русе акад. Михаил Арнаудов поверява на библиотеката по-голямата част от личния си архив. Обособен в самостоятелен фонд, той наброява над 7000 единици и документи: авторски ръкописи, книги и отпечатъци, периодични издания, писменото си бюро, стол и мастилница. От 2019 г. се работи по създаване на тематична дигитална колекция в интернет среда, която представя избрани автографи и дарствени слова от личната библиотека на акад. Арнаудов с инструменти за проследяване на потребителско поведение.

 Библиотеката съхранява и част от архива на Змей Горянин, роденият в Русе български писател с рождено име Светлозар Акендиев Димитров. Архивът е обособен в самостоятелен фонд от над 450 оригинални документа, които са свидетелства на времето за културно-историческата действителност в България през първата половина на 20 в.

От 2005 г. библиотеката организира ежегоден Международен конкурс за екслибрис. За петнадесетгодишната история на конкурса в него са взели участие 1618 творци от над 55 държави от Европа, Азия, Австралия, Северна и Южна Америка, а колекцията от уникални отпечатъци наброява 5073 екслибриса, които са представени в Европейската дигитална библиотека – EUROPEANA. Този документален фонд формира единствената в България публично достъпна колекция от екслибриси. Конкурсът се е превърнал във феномен на колективната културна памет. Включените в него творби са придобили енциклопедична стойност на нематериално наследство, създадено с особени знаци и модерни послания към поколенията. От 2019 г. част от колекцията формира постоянна експозиция от екслибриси, разположена в часовниковата кула на библиотеката.

Регионална библиотека "Любен Каравелов" Русе, снимка 2Институцията развива и сериозна научна и редакционно-издателска дейност. От 2014 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ организира ежегодни научни конференции с мултидисциплинарен характер, които през годините са се организирали в партньорство и с подкрепата на Министерството на културата на Република България, Община Русе, Фондация „Васил Левски“, Институтът за исторически изследвания при БАН, Историческият факултет при Софийски университет „Климент Охридски“, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Висшето училище по агробизнес и изследване на регионите, филиал Русе, Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив. Ежегодно се издава и сборник с докладите от всяка конференция.

Голяма част от дейността на библиотеката се финансира от проектни дейности. През последните десет години библиотеката е реализирала над 40 проекта, финансирани от различни донорски организации: EIFL – Electronic information for libraries (Електронна информация за библиотеки) по програма PLIP – Public Library Innovation Programme (Програма за иновации в библиотеките), Община Русе и Програмата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата, Фондация "Глобални библиотеки - България", Програма „Култура“ на Европейската комисия, Национален фонд „Култура”, Агенция за хора с увреждания, Фондация „Русе – град на свободния дух“, Гьоте-Институт България, INELI Balkans – международна мрежа на библиотеките-иноватори от Балканския регион, обединяваща библиотечни общности от 11 страни, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Фондация „Еконт“, Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020.

Библиотеката е значим и притегателен център в предоставянето на равен достъп до знание, култура, информация и услуги за всички членове на общността. Ежегодно библиотеката регистрира над 7000 читатели, които се възползват от традиционните ù услуги, заемайки над 153 000 библиотечни документа годишно. Над 3300 лица всяка година се включват в различни форми на неформално обучение. Културните събития са посещавани от над 52 000 посетители, като само посетителите на събитията за деца са над 13 000 всяка година.  Библиотеката е съвременен център за учене през целия живот и социално включване на всички членове на общността. Нашата мисия е да работим за запазване и съхраняване на материалното и нематериално културно наследство, да създаваме и поддържаме условия за устойчиво културно развитие и духовно консолидиране на общността, да осигуряваме равни възможности за достъп до култура и образование, да насърчаваме активното участие и включване в обществения живот на жителите на Русе и региона.