header

 

Проект „Писмените съкровища на Долен Дунав“ (ROBG-290) e финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ Румъния – България V-А, Приоритетна ос 2: „Зелен район“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси на културното наследство“; Тематична цел 6: „Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурси“; IP 6в: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство. Целта на проекта е насърчаване на съвместното съхранение, опазване, популяризиране и развитие на писменото културно наследство на трансграничния регион чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитие на литературния туризъм като основен фактор за използване и експлоатация на общи предимства и потенциал. Специфичните цели включват:

  1. Създаване на нов интегриран туристически продукт „Трансгранична дестинация за литературен туризъм Долен Дунав“;
  2. Дейности по изграждане на трансгранична партньорска мрежа и повишаване на капацитета ѝ за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на Долен Дунав.

Партньори по проекта са фондация „Глобални библиотеки – България“, която е и водещ бенефициен, Окръжна библиотека „Александру и Аристя Аман“ – Долж (Alexandru & Aristia Aman Dolj County Library) и Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе. Проектът е с продължителност 24 месеца. Общата стойност на проекта е 486 029.02 евро.

 

footer