Представяне на окръжната библиотека "Александру и Аристия Аман" 1
Представяне на окръжната библиотека "Александру и Аристия Аман" 2
Представяне на окръжната библиотека "Александру и Аристия Аман" 3

Окръжна библиотека "Александру и Аристия Аман" се намира в Крайова, важен културен и икономически център на Олтения. Приблизителното население на град Крайова е около 300 000 души. Градът се радва на интензивен културен живот, поддържан от много обществени културни институции - библиотека, театри, музеи, филхармония, университети и неправителствени организации. Окръжната библиотека извършва съвместна културна дейност с различни културни и образователни институции по силата на партньорства/протоколи за сътрудничество. През последните години в града се наблюдава безпрецедентно нарастване на културните събития, включително тези в областта на традиционната култура, история и природните науки. Има всички предпоставки това положително развитие да продължи и през следващите години. Статутът придобит от Румъния като държава-членка на Европейския съюз предостави възможност за достъп до европейски фондове, включително в областта на културата, като по този начин допълва възможностите за финансиране на културни институции и проекти на конкурентни начала. Анализът, направен в настоящия контекст идентифицира, както възможностите, така и възможните външни рискове, които биха могли да повлияят на развитието на окръжната библиотека „Александру и Аристия Аман“. 

Окръжна библиотека "Александру и Аристия Аман" е публична институция с юридическа правосубектност, имаща енциклопедичен характер, която извършва дейност в рамките на Окръжен съвет Долж и е финансирана от държавния бюджет, като поема основните отговорности по попълване, организация, запазване и оползотворяване на колекциите, чрез изготвяне и организиране на собствени информационни инструменти, така че да направи търсената информация достъпна за потребителите, чрез заемане на книги или осигуряване на достъп до документите в читалните на библиотеката. Дейностите извършвани от окръжна библиотека „Александру и Аристия Аман” се фокусират върху постоянното обучение на младите читатели, но също така и на възрастните, популяризиране научните изследвания, достъп до културни продукти, и такива, свързани със свободното време. Като най-важната обществена библиотека в окръг Долж, постоянните усилия на библиотеката са насочени в посока подобряване достъпа до информацията, на разширяване на услугите посредством книгите, с цел привличане на колкото се може повече читатели.

Приблизително 200 000 граждани се обръщат към или посещават ежегодно окръжна библиотека "Александру и Аристия Аман", за да заемат книги, да организират или участват в различни културни и образователни дейности, или да търсят онлайн информация свързана със здравето, образованието, работните места, развитието на бизнеса, но също така и за общуване с роднини или приятели. През 2018 г. са заети или прегледани приблизително 250 000 документа от колекциите на библиотеката. 

Библиотека "Александру и Аристия Аман" Крайова, снимка 1

Големият брой граждани, които ползват услугите на окръжна библиотека „Александру и Аристия Аман“ е релевантен показател за влиянието и значението на библиотеката. За своята дейност, както и за реализираните проекти, окръжна библиотека „Александру и Аристия Аман“ бе отличена със званието „Библиотека на годината“ на галасъбитието организирано от APLER (Асоциация на литературните публикации и издателства в Румъния), състояло се през декември 2018 г. в гр. Букурещ.

Историята на окръжна библиотека "Александру и Аристия Аман" започва преди повече от век. Откриването на фондация „Александру и Аристия Аман“ на 21 декември 1908 г. представлява първата частна инициатива в Крайова по смисъла на създаването на комплексен културен център за обществеността. Празничният момент се е състоял в присъствието на изтъкнатия учен Спиру Харет, министър на култовете и общественото обучение по това време. 

Неразделна част от първоначалната фондация, окръжна библиотека „Александру и Аристия Аман” е осъществявала своята дейност без прекъсване от създаването си досега. В момента книгите, списанията и вестниците съхранявани в библиотеката наброяват над 628 088 екземпляри от които 535 редки стари румънски и чуждестранни книги от 16 - 19 век, както и 5 ценни ръкописа. 

Библиотеката има четири местни филиали, в кварталите Крайовица Ноуа, Бразда луй Новак, Ровине и Валя Рошие, както и няколко филиали и културни центрове, които поддържа извън страната: Канада, Сърбия, Италия, България, Гърция и скоро и в Република Молдова.